Statut

Status Towarzystwa Przyjaciół Nakła

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAKŁA i zwane jest w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

§2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Nakło, a obszarem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Towarzystwo w realizacji celów opiera się przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

§5

Towarzystwo ma prawo posiadania i używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Towarzystwo współdziała z Krajeńskim Towarzystwem Kulturalnym i innymi towarzystwami i stowarzyszeniami, współpracuje z władzami miasta Nakła oraz Nakielskim Domem Kultury w realizacji swoich celów statutowych.

Rozdział II
Cele Towarzystwa Przyjaciół Nakła i sposoby ich realizacji

§7

Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnienie wiedzy o Nakle i jego okolicach, o życiu mieszkańców tego regionu o jego historii, kulturze, sztuce i obyczajach, inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, kultywowanie tradycji regionalnych dla pobudzenia patriotyzmu lokalnego, umiłowanie Nakła oraz integracji kulturalnej społeczeństwa

§8

Cele wymienione w §7 realizuje się przez:

 • ochronę dotychczasowego poziomu nakielskiej kultury, oświaty,
 • organizację i koordynację imprez kulturalnych,
 • podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego miasta Nakła i regionu,
 • popularyzację sztuki, w tym również ludowej i folkloru Krajny, zadań programowych
 • partycypację finansową w kosztach realizacji zadań programowych instytucji i placówek upowszechnienia kultury, sztuki i nauki,
 • działalność oświatową w formie odczytów, prelekcji, spotkań autorskich, kursów, sympozjów popularno – naukowych, edukacji artystycznej itp.
 • wchodzenie naprzeciw problemom nurtującym mieszkańców miasta Nakła i regionu,
 • udział w organizowaniu wystaw i wernisaży dorobku artystycznego twórców,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
 • realizowanie innych form upowszechniania kultury,
 • prowadzenie działalności związanej z upowszechnieniem kultury i nauki

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 • Honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel RP, który złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, biorąc udział w pracach Towarzystwa i opłacający składki członkowskie.

§11

Członkowie założyciele Towarzystwa z chwilą jego zarejestrowania stają się członkami zwyczajnymi.

§12

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia działań Towarzystwa deklaruje składkę członkowską i inne rodzaje świadczeń.

§13

Członkiem honorowym Towarzystwa może stać się osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której tę godność na wniosek Zarządu nadaje mocą uchwały Walne Zebranie Członków.

§14

Członkowie mają prawo:

 • udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa z prawem głosu,
 • wybieralności i wybierania do władz Towarzystwa,
 • korzystania z pomocy wynikającej ze statutowej działalności Towarzystwa,
 • zgłaszania wniosków na walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,
 • uczestniczenia w różnych formach życia Towarzystwa.

§15

Prawa określonego w punkcie b §14 nie posiadają członkowie wspierający Towarzystwa.

§16

Obowiązkiem członków Towarzystwa jest:

 • stosowanie się do postanowień niniejszego statutu, uchwał, regulaminów i zaleceń Towarzystwa,
 • praca społeczna na rzecz Towarzystwa,
 • inicjowanie różnorodnych form działalności kulturalno-oświatowej,
 • opłata składki członkowskiej.

 

§17

Członkostwo Towarzystwa wygasa poprzez:

 • śmierć członka Towarzystwa,
 • złożenie pisemnej rezygnacji,
 • decyzję Zarządu w przypadku nie spełnienia przez członków warunków statutowych.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§18

Władze Towarzystwa stanowią:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

§19
Kadencja władz trwa cztery lata.
Wybór władz Towarzystwa odbywa się w drodze głosowania jawnego chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
Uchwałę o wyborze władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
Władze Towarzystwa mogą dokooptować w trakcie kadencji do swojego składu nowych członków ustępujących, lub których członkostwo wygasło w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu.

§20

Walne Zebranie członków jest władzą Towarzystwa
Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd według własnego uznania lub:
– na żądanie Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek przynajmniej 1/5 liczby wszystkich członków Towarzystwa,
– w razie zgłoszenia ustąpienia Zarządu Towarzystwa.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za miniony okres działalności oraz określenie kierunków działania Towarzystwa na rok następny,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

c)ustalenie ogólnej polityki finansowej Towarzystwa,

d) udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,

e) wybór władz Towarzystwa

f) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i likwidacji Towarzystwa,

g) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa

§22

1.Zarząd Towarzystwa składa się z 5-9 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków.

2.Zarząd wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika na wniosek Prezesa Towarzystwa.

§23

Posiedzenia plenarne Zarządu towarzystwa powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku.

§24

Prezes i jego zastępca reprezentują Towarzystwo na zewnątrz.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalenie bieżących planów działania i rocznego budżetu Towarzystwa,
 • w okresie między walnymi Zebraniami Członków Zarządu uchwala wysokość składek członkowskich,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków
 • podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości władz,
 • podejmowanie decyzji dot. wygaśnięcia członkostwa.

§26

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§27

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

§28

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie gospodarki finansowej Towarzystwa,
 • kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
 • uchwalenie regulaminu pracy Komisji,
 • składanie sprawozdań na walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§29

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest kontrolować działalność Towarzystwa raz w roku.

 

Rozdział V
Majątek Towarzystwa:

§30

Majątek Towarzystwa stanowią:

 • nieruchomości
 • ruchomości
 • fundusze

§31

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 • składki członkowskie,
 • dotacje,
 • darowizny i subwencje,
 • dochody własne,
 • spadki i zapisy.

§32

Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby tj. prezes lub wiceprezes i skarbnik.
Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy tj. prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub innego członka Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§33

Zarząd Towarzystwa w oparciu o wnioski członków winien przygotować projekt zmian statutu.
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej co najmniej większością co najmniej ¾ liczby członków Towarzystwa przy obecności co najmniej ½ liczby członków.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.