Spływ kajakowy „od śluzy do śluzy”

08.09.2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Nakła organizuje spływ kajakowy po rzece Noteć „od śluzy do śluzy”.
Do udziału zapraszamy wszystkich amatorów kajakarstwa oraz historii. Udział w imprezie jest bezpłatny.
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 na nakielskiej przystani.
Zachęcamy do zapoznania sie z regulaminem spływu:

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO

W spływach kajakowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Nakła” mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 

REGULAMIN
• Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
• Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
• Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
• Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
• Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
• Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
• Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
• W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
• Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
• Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
• Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
• Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
• Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
• Wspływie uczestnicy biorą udział na własne ryzyko.
• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
• Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
• Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
• Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
• Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
• O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy pod nr telefonu: 725455450